Publications

                            Type : Other                        
 
रोम विधानको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधान, फौजदारी कानुन तथा विचाराधीन विधेयकहरू
Published Year : Mar 13, 2017 Version : Nepali Read Book
 

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदन
Published Year : Dec 03, 2015 Version : Nepali Read Book
 

Report of Non-governmental Organisation on Universal Periodic Review
Published Year : Dec 03, 2015 Version : English Read Book
 

नेपालको तेस्रो आवधिक प्रतिवेदनको निष्कर्षात्मक टिप्पणी २०७१
Published Year : Jun 08, 2015 Version : Nepali Read Book
 

Concluding observations on the third periodic report of Nepal 2015
Published Year : Jun 08, 2015 Version : English Read Book
 

Links