Publications

                            Type : Other                        
 
रोम विधानको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधान, फौजदारी कानुन तथा विचाराधीन विधेयकहरू
Published Year : Nov 22, 2016 Version : Nepali Read Book
 

नेपालको संविधानमा मौलिक हकहरू
Published Year : Sep 08, 2016 Version : Nepali Read Book
 

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षासम्बन्धी कार्यसमूहको प्रतिवेदन नेपाल
Published Year : Jul 04, 2016 Version : Nepali Read Book
 

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदन
Published Year : Dec 03, 2015 Version : Nepali Read Book
 

Report of Non-governmental Organisation on Universal Periodic Review
Published Year : Dec 03, 2015 Version : English Read Book
 

Links