Publications

Language : Nepali                            Type : Other                        
 
रोम विधानको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधान, फौजदारी कानुन तथा विचाराधीन विधेयकहरू
Published Year : Mar 13, 2017 Version : Nepali Read Book
 

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदन
Published Year : Dec 03, 2015 Version : Nepali Read Book
 

नेपालको तेस्रो आवधिक प्रतिवेदनको निष्कर्षात्मक टिप्पणी २०७१
Published Year : Jun 08, 2015 Version : Nepali Read Book
 

नेपालमा खाद्य अधिकार : एक अध्ययन
Published Year : Aug 12, 2014 Version : Nepali Read Book

मानव जीवनका लागि, गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार आधारभूत आवश्यकता हुन्। जीवनसँग सम्बन्धित मानवअधिकारहरूमध्ये पर्याप्त एवम् पोषणयुक्त खान पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक मानवअधिकार हो। मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ लगायत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ मा खाद्य एवम् पोषणको अधिकारलाई जीवनसँग अन्तरनिहित महत्वपूर्ण मानवअधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यस अधिकारलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८(३) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ।

 

नेपाल दोस्रो आवधिक प्रतिवेदनउपर समापन टिप्पणी तथा सुझावहरु २०१४
Published Year : Jun 19, 2014 Version : Nepali Read Book
 

Links