Publications

Language : Nepali                            Type : Other                        
 
मानवअधिकार प्रशिक्षक
Published Year : Jun 25, 2012 Version : Nepali
 

कमैंया प्रथाभित्र बाँधा मजदूर आयमूलक कार्यक्रम- भाग १
Published Year : Jun 25, 2012 Version : Nepali
 

मानवअधिकारको सरल संस्करण
Published Year : Jun 25, 2012 Version : Nepali
 

मानवअधिकार संगालो
Published Year : Jun 25, 2012 Version : Nepali
 

बाँधा श्रमप्रणाली (उन्मूलन) ऐन, २०५० को आधारभूत दृष्टिकोण
Published Year : Jun 25, 2012 Version : Nepali
 

Links